• <noscript id="y4ecy"><xmp id="y4ecy">
  <acronym id="y4ecy"><optgroup id="y4ecy"></optgroup></acronym>
  <rt id="y4ecy"></rt>
  <tt id="y4ecy"><noscript id="y4ecy"></noscript></tt>

  分享

  更多

     

  太上老君说消灾经

  2011-08-22  润明居士

  太上老君说消灾经

  lǎo jūn yǐ gēng yín nián yuè èr shí bā bǐng wǔ ,
  老 君 以 庚 寅  四 二 十 八 丙 午 ,
  zhū tiān shèng jù zuò bì xiá zhī diàn 、wǔ yún zhī zuò
  诸 天  圣 俱 坐 碧 霞 之 殿 、五云 之 座 
  ,zhēn xiān shì wèi , yāng shù zhòng jiàn jié pěng xiāng
  , 真 仙 侍 卫 ,  众 建 捧 香 
  luó liè zuǒ yòu , shí tóng huì 。jí zhào tiān xiān
   ?#23567;?#24038; 右 , 时  。即  天 仙 
  xiān 、wǔ yuè zhòng xiān 、tiān xiān sān shí liù huáng zhǔ
  仙 、五 岳 众 仙 、 天 仙 三 十  皇 主 
  xiān èr shí sì huáng zhǔ 、shén xiān shí huáng zhǔ
   仙 二 十 四 皇 主 、 仙 十 皇 主 
  、fēi xiān shèng zhòng ,yòu bié guó zhǔ shàng xiān sān
  、飞 仙  圣 众 ,又 国 主  仙 三 
  shí liù wàn rén ,zhōng xiān èr shí wǔ wàn rén ,xià xiān
  十  人 ,  仙 二 十 五 人 ,下 仙 
  shí sì wàn rén ,bā lóng zhǔ 、bā guǐ zhǔ 、bā chù
  十 四 人 ,八 龙 主 、八 鬼 主 、八 
  zhǔ 、sān wǔ zhī jūn 、èr shí sì xìng ,xī jiē lái jí 。chì
  主 、三 五 之 君 、二 十 四 性 ,悉 皆 来 集。勅 
  chì tiān dōu lù shì dōu míng zì ,jí shǐ shè lù tiān xià
  勅 天 録 事  名 字 ,即 使 摄 録 天 下 
  xiéè guǐ 、chī mèi wǎng liǎng 、dào zéi hǔ láng 、jí
   魔 鬼 、魑 魅 魍 魉 、盗 贼 虎 狼 、及
  héng guān kǒu shé 、bīng gē shuǐ huǒ 、jí bìng zāi hài jí
   官 口 舌 、兵 戈 水 、疾 病 灾 害 急
  è ,huàn zhī zhě , wèn nán ,jiē dāng xiāng tāng
  厄, 患 之 者 , 问 ?#23567;?/font> ,皆  香  沐
  yù ,zhāi jiè rán dēng ,shāo xiāng lǐ sòng ,gòng yǎng cǐ
  浴 , 斋 戒 然 灯 , 烧 香 礼 ?#23567;。?/font>  养 此
  jīng 。ruò jiā yǒu zhòng mó yě dào jīng xié jí yì ,jí è
  经 。 有 众 魔 野 盗 精 疾 疫 ,急厄
  nàn zhī shí ,dāng hū sān shí liù jīn gāng ,èr shí wǔ shén
   之 时 , 呼三 十 金 刚 ,二十 五 
  wáng 、èr shí qī lì shì 、sān shí qī tiān shī ,fán cǐ jīn
   、二 十 七 力 士 、三 十 七 天 师 ,?#30149;?#27492;金 
  gāng shén wáng lì shì tiān shī děng míng hào zhě ,jiē zhǔ
  刚   力 士 天 师 等 名 者 ,皆 主 
  zhī wàn bìng zāi biàn ,jí xiōng hào xī jiē yóu yě 。ruò
   病 灾 变 ,吉 凶  悉 皆 由 也 。 
  yǒu shàn xìn nán néng cháng zhāi shāo xiāng ,lǐ sòng
  有 善 ?#23567;?/font> ,   斋 烧 香 ,礼 ?#23567;?br>cǐ jīng ,gōng dé liàng ,suǒ yǒu qiān zāi wàn bìng ,è
  此 经 , 功 德  ,所 有 千 灾  病 ,
  nì dào zéi hǔ láng , qiè bìng nán ,zì rán xiāo miè 。tiān
  逆 盗 贼 虎 狼 , 病 ,自 然 消 灭 。 天 
  zūn jiàng ,fù hù rén ,suǒ xiàng cóng xīn , huò
  尊  ,覆 护 人 ,所 向  心 , 获 
  jiā mén ān tài , sūn lóng chāng ,xiū xí zhī rén ,jiē
   安 泰 , 孙  昌 ,修 习 之 人 ,皆 
  zhì líng gǎn ,qīng màn zhī zhě ,huò jí jiǔ zǔ ,lìng gào
  ?#38534;?灵 ?#23567;。?轻 慢 之 者 ,祸 及 九 祖 ,  
  nán lìng zhī bào yìng ,jiē de lì yān 。
  ?#23567;?/font> ,  报  ,皆 利 焉 。


  yuán qì jīn gāng ,hùn dùn jīn gāng ,zǒng lǐng jīn gāng
   元 炁 金 刚 , 金 刚 , 总 领 金 刚 
  wàn zhào jīn gāng ,zhuō guǐ jīn zhá ,bù lù jīn gāng ,
   兆 金 刚 ,捉 鬼 金 铡 ,部 録 金 刚 ,


  shōu qì jīn gāng ,hǎo shēng jīn gāng ,zhèn shǒu jīn gāng
   收 炁 金 刚 , 生 金 刚 , 镇 守 金 刚 
  xié jīn gāng ,bǎo mìng jīn gāng ,shǒu xíng jīn gāng
   金 刚 ,保 命 金 刚 , 守 形 金 刚 
  shǒu qì jīn gāng ,xíng zhēn jīn gāng ,chú wěi jīn gāng
   守 炁 金 刚 ,  真 金 刚 ,除 伪 金 刚 
  chú xié jīn gāng ,pò huò jīn zhá ,shàng zòu jīn gāng ,
  除 金 刚 ,破惑 金 铡 , 奏 金 刚 ,
  xià wèi jīn gāng ,shàng míng jīn gāng ,bǎo shēn jīn gāng
  下 卫 金 刚 ,  明 金 刚 ,保 身 金 刚 
  cháng shēng jīn gāng ,biàn huà jīn gāng ,qīng dìng jīn
    生 金 刚 ,变 金 刚 , 清 定 金 
  gāng ,
  刚 ,


  dìng shēn jīn gāng ,zhū què jīn gāng ,xuán wǔ jīn gāng
   定 身 金 刚 ,朱 金 刚 , 玄 武 金 刚 
  shèng jīn gāng ,chéng dào jīn gāng ,tiān dào jīn gāng
   圣 金 刚 , 成 道 金 刚 , 天 道 金 刚 
  dào jīn gāng ,shén dào jīn gāng ,huǒ tóu jīn gāng ,
  道 金 刚 , 道 金 刚 , 金 刚 ,
  wēi nù jīn gāng , lì jīn gāng ,miè mó jīn gāng ;
  威 怒 金 刚 , 力 金 刚 ,灭 魔 金 刚 ;


  tiān shén wáng shén wángwáng shén wáng
   天   ,   ,   
  yuán sù shén wáng ,sù shēng shén wáng ,yīn dé shén wáng
   元 素  ,素 生   ,阴 德  
  liàn qì shén wáng ,liàn jīng shén wáng ,liàn shēng shén
   炼 炁  , 炼 精   , 炼 生  
  wáng
   ,


  kāi huà shén wáng ,zào huà shén wáng ,zhēn dào shén wáng
  开   ,造   , 真 道   
  shén dào shén wáng ,hù shēn shén wáng ,pò xié shén wáng
   道   ,护 身   ,破   
  zhí zhèng shén wáng ,pò yí shén wáng ,pò zéi shén wáng
  执    ,破 夷  ,破 贼   
  mì guǐ shén wáng ,zhǎn guǐ shén wáng ,yuǎn xíng shén wáng
  觅 鬼   , 斩 鬼   , 远    
  ān shēn shén wángshā guǐ shén wángshí mèi shén wáng
  ?#30149;?#36523;   , 鬼   , 魅   
  bǔ jīng shén wáng
  捕 精   ;


  chú jiān lì shì ,chú nìng lì shì ,pò yuàn lì shì ,
  除 奸 力 士 ,除 佞 力 士 ,破 怨 力 士 ,


  pò mí lì shì ,kāi dào lì shì ,xiāo zāi lì shì ,
  破 迷 力 士 ,开 道 力 士 , 消 灾 力 士 ,


  sàn huò lì shì ,jiě è lì shì ,xiāo mó lì shì ,
   祸 力士 , 厄力 士 ,消 魔 力 士 ,


  lǎn lì shì ,lǐng guǐ lì shì ,shōu guǐ lì shì ,
  揽 力 士 , 领 鬼 力 士 ,收 鬼 力 士 ,


  shōu xié lì shì ,chāo lù lì shì ,dìng wén lì shì ,
   收 力 士 , 抄 録 力 士 , 定 文 力士 ,


  dìng zuì lì shì ,shàng zòu lì shì ,duì jūn lì shì ,
   定 罪 力 士 , 奏 力 士 ,对 君 力 士 ,


  fèng cheng lì shì ,tiān xiǎn lì shì , guǎng lì shì ,
   奉  力 士 , 天 ?#28020;?#21147;士 , 广 力士 ,
  shè xié lì shì ,pò jūn lì shì ,zhēng fá lì shì ,
  摄 力 士 ,破 军 力 士 , 征 伐 力 士 ,


  shè shén lì shì ,héng tiān lì shì ,shí jīng lì shì ;
  摄  力 士 ,  天 力 士 , 精 力 仕 ;


  qǐ yuán tiān shī ,dào guāng tiān shī ,kāi huà tiān shī
  启 元 天 师 ,道 光 天 师 ,开  天 师 
  jìn xiān tiān shī ,chóng guāng tiān shī ,lǎng qīng tiān
  进 仙 天 师 ,  光 天 师 , 朗 清 天 
  shī ,
  师 ,


  qīng dìng tiān shī ,dìng xié tiān shī ,shōu guǐ tiān shī
   清 定 天 师 , 定  天 师 , 收 鬼 天 师 
  zhì mó tiān shī ,zhǎn guǐ tiān shī ,qǐ tiān tiān shī ,
  制 魔 天 师 , 斩 鬼 天 师 ,启 天 天 师 ,
  bù lù tiān shī ,shàng zòu tiān shī ,chú sǐ tiān shī ,
  部 録 天 师 , 奏 天 师 ,除 死 天 师 ,


  dìng shēng tiān shī ,bǎo hù tiān shī ,pǔ tiān shī ,
   定 生 天 师 ,保 护 天 师 ,普 天 师 ,
  è tiān shī ,jiù sǐ tiān shī ,hù shēng tiān shī ,
  厄 天 师 ,救 死 天 师 ,护 生 天 师 ,


  mìng tiān shī ,duó rén tiān shī ,hǎo shēng tiān shī
   命 天 师 , 人 天 师 , 生 天 师 
  hào shàn tiān shī ,biàn huà tiān shī ,shén miào tiān shī
   善 天 师 ,变 天 师 ,  妙 天 师 
  huáng shàng tiān shī ,wàn tiān shī ,zhì jí tiān shī
   皇  天 师 , 天 师 ,至 极 天 师 
  yù chén tiān shī ,shàng shèng tiān shī ,xū huáng tiān
  玉 辰 天 师 ,  圣 天 师 ,虚 皇 天 
  shī ,
  师 ,


  liàng tiān shī ,míng huáng tiān shī ,dòng shēn tiān
   天 师 , 明 皇 天 师 , 洞 深 天 
  shī ,
  师 ,


  pǔ shè tiān shī 。
  普 摄 天 师 。


  lǎo jūn yuē : cǐ tiān shī zhě ,wèi zài sān shí liù tiān
  老 君 曰 : 此 天 师 者 ,位 在 三 十  天 
  zhī shàng yě ,réng xià tǒng shì jiè ,pǔ lǐng guǐ shén ,jí
  之  也 , ?#28020;?#19979; 统 世 界 ,?#38113;?#39046; 鬼  ,及
  qiè jīng xié yì jí ,hǔ láng dú shòu ,shí wēn yì qì ,kǒu
   精 疫 疾 ,虎 狼 毒 兽 ,时 瘟 疫 炁 ,口 
  shé zhòu zǔ ,xī jiē yóu yě 。ruò rén xìn dào fǎ ,wéi
  舌 呪 诅 ,悉 皆 由 也 。 人  道 法,违 
  bèi xiān jīng ,zhuān shì xié shén ,huò xiū sú jiào ,huò
   仙 经 , 专 事  ,或 修 俗 ,或 
  xié fēng ,huò sì guǐ shén ,rú cǐ děng lèi ,zuì yóu
   风 ,或 祀 鬼  ,如此 等 类 ,罪 由 
  zhuǎn shèng zhī huì sú ,bèi zhèng xìn xié shòu kǎo
    , 秽 俗,   , 受 考 
  duì ,wàn jié míng ,qiān jié shòu zuì ,nǎi de hái shēng
  对 , 劫 明 , 千 劫 受 罪 ,乃  生 
  chù shēng zhī lèi ,fēi rén zhī xíng ,rèn tā yì shǐ ,
   生 之 类 , 人 之 形 , 他 役 使 ,
  yì ,sǐ jīng yù , yǒu hái zuì shēn zhòng
  议,死 经 狱, 有  罪 深  ,
  jìn yán ,rú cǐ zhī rén ,zòng shòu shēng ,héng zāo
   言 ,如 此 之 人 , 纵 受 生 ,恒 遭 
  jí bìng ,pín qióng kǔ è , shí ān jìng ,guān fǔ suǒ kè
  疾 病 ,贫 穷 苦 厄, 时 ?#30149;【病。?官 府 所 克
  ,zhòng rén suǒ hài ,nián mìng duǎn cù ,sǐ rù cháng yè míng
  , 众 人 所 害 ,  命 短 促 ,死 入 夜 冥 
  míng xià ,rén suǒ zhībǎi jié shòu zuì ,nǎi de fǎn
  冥 下 ,人 所  , 劫 受 罪 ,乃 返 
  rén zhī xíng 。ruò néng xǐ xīn yì xíng ,ér de shēng yě ,
  人 之 形 。  洗 心 易 ,而 生 也,
  ruò mí ér huí zhě ,ér jìn sǐ yě ,jiāngcháng chù
   迷 而 回 者 ,而近 死 也, 以  
  è dào , yóu zhòng shēng yě ,jīn zhòng gào ,míng shèn
  道 , 由  生 也 ,今   , 明 慎 
  zhī yān 。shì shí zhū zhēn xiān ,huān xǐ yǒng yuè ,
  之 焉 。是 时 诸 真 仙 ,欢 ?#30149;?#36362; ?#23613;。?/font>
  shǒu ér zuò sòng yuē :
  首 而  颂 曰 :


  dào yán shèn wēi miào ,pǔ tiān rén 。xí zhě jiē
  道 言 甚  妙 ,普 天 人 。习 者 皆 
  chéng dào ,bèi zhě xī yāng shēn 。cǐ jīng néng xiāo zāi
   成 道 , 者 悉 殃 身 。此 经  消 灾 
  ,dàng huì jué xiāo chén 。zhòng shēng zhì huì ,wéi zhě
  , 荡 秽 绝  ?#23613; !?#20247; 生 智 慧 ,违 者 
  xìn xié shén 。sǐ rù hán bīng kǔ ,shòu zuì shèn jiān xīn
    。死 入 寒 冰 苦 , 受 罪 甚 艰 辛 
  。huí xīn guī zhèng dào ,fāng shòu zhēn shēn 。 xīn
  。回 心 归  道 , 方 受 真 身 。 心 
  guī xiān lù ,nǎi de tiān jīn 。yǒng xiǎng shòu
  归 仙 路 ,乃  天 津 。永 享  寿 
  fēn xíng bǎi wàn zhēn 。jiǔ yōu chángsǎn ,qī zǔ lí
   形  真 。九 幽  披 ,七 祖 离
  míng jīn 。zì rán tiān chú shí ,jiē lài shèng huáng ēn 。
  冥 津 。自 然 天 厨 ,皆 赖 圣 皇 恩。
  líng gē chàng xuán lù ,wàn jié bǎo qīng zhēn 。suí shì rén
  灵 歌 唱 玄 路 , 劫 保 清 真 。随 世 人 
  rén ,sān zhēn yìng shèng huáng 。wǔ fāng ér jìng mò ,
  人 ,三 真  圣 皇 。五 方 而 ?#30149;?#40664;,
  dào fǎ jiàn shí guāng 。 rú rén bàn ,yāo mèi rù xīn
  道 法 时 光 。 如 人 半 ,妖 魅 入心 
  cáng 。yīn yáng huò shuāi shèngbǎi xìng bìng jī huāng
   。阴 阳 或   , ?#38113;?并 饥 荒 
  。zhēn rén jiāng qù shì ,hùnshí nán dāng 。qián lóng
  。 真 人  去 世 , 杂   。 濳 龙 
  zhòng qǐ ,bì mù zài yōu fáng 。kuáng rén diān dǎo
  欲  起 ,闭 目 在 幽  。 狂 人 颠 业
  jiǔ zì zāo yāng 。chén lún yù xià ,tòng dú bèi xíng
  久 自 遭 殃 。 沉 沦 狱 下 , 痛 毒  刑 
  shāng 。jiē yóu xīn xié jiàn ,zhì shǐ shòu jiāo huáng 。
   伤 。皆 由 心  ,?#38534;?#20351; 受 燋 惶 。
  jīn gāng lìng shàng dào ,wēi lì pò mí huāng 。xíng gē ér
  金 刚   道 ,威 力 破 迷 荒 。 歌 而
  jiāo tài ,zhì dào yǒng kāi zhāng 。fēng tiáo ér shùn
  交 泰 ,至 道 永 开 张 。 风  而 顺 
  ,wǔ mǎn yíng cāng 。sì fāng jiē bīn fú ,lín fèng zì chéng
  ,五 满 盈  。四 方 皆 宾 伏 ,麟 凤 ?#28020;?#21576; 
  xiáng 。míng jūn shí yǒu dào ,wàn jié bǎo nián zhǎng
   祥 。 明 君 时 有 道 , 劫 保   。


  lǎo jūn wèi yǐn xǐ yuē : cǐ jīng zūn guì ,nǎi zhòng xiān
  老 君 谓 尹 喜 曰 : 此 经 尊 贵 ,乃 众 仙 
  de zhēn zhī yào yě , jīn shòu wú zhī yào ,zhí xū jīng
   真 之 也 , 今 受 吾 之 ,直 须 精 
  zhuān ,nèi zì bǎo zhī ,wù shì fēi rén ,wéi xué xiān dào
   专 , 自 保 之 ,勿 ?#23613;?/font> 人 , 学 仙 道 
  shì ,jí shàn xìn nán ,cǐ yī jīng zhuàn shòu ,míng
  士 ,及 善 ?#23567;?/font> ,此 依 经  受 ,明 
  xuān dào fǎ ,lìng shēn shèn kē jiè ,wù shǐ shī shí ,jīn
  宣 道 法 ,  深 慎 科 戒 ,勿使 失 时 ,今 
  zhòng gào yuē , wàng chuán ,wú yán shèn ,yí shèn
    曰 , 妄  ,吾 言 甚 ,宜 慎 
  zhī yān 。xǐ jí shǒu guì bài shòu jīng 。shì shí zhū
  之 焉 。喜 即 首 跪 拜 受 经 。是 时 诸 
  zhēn zhòng xiān wén shuō jīng bì ,tuì xí gōng jìng ,shì
  真 众 仙 闻  经 毕 ,退 席 恭 敬 ,侍 
  é qǐng ,yǒu zhū xiān jià fú kōng ér xià , yāng shù
   ,有 诸 仙 驾 浮 而下 ,  
  zhòng pěng xiāng huā ,chí fú zhí jié lái yì dào qián
   众 捧 香 花 ,持 符执 来 诣 道 前 
  shí shǒu ,fèng qǐng lǎo jūn hái yù jīng 。lǎo jūn
  时 首 , 奉  老 君 玉 京 。老 君 
  shì huān xǐ lín jià ,zhòng wèi xǐ yuē : wú dāng shàng
  是 欢 喜临 驾 , 谓 喜曰 : 吾  
  shēng yǐ , shòu cǐ jīng ,bì chéng dào yǐ 。xǐ jí mǎng
   升 矣 , 受 此 经 ,必 成 道 矣 。喜即 莽 
  rán bēi tì ,fǔ fú lǐ xiè ,hū shī suǒ zài ,wéi wén yīn
  然 悲 涕 ,俯 伏 礼 谢 ,忽 失 所 在 , 闻 
  yuè zhèn dòng shān chuān ,yīn yǎng miàn shì zhū lóng jià
   震 动 山 川 ,因 仰 面 视 诸 龙 驾 
  ,yún qì xuán yuǎn ,wǔ xiān míng ,shì zhī shí ,xū yú
  ,云 炁  远 ,五  明 ,世 之  ,须臾
  jiàn yuǎn ,yǐn ér jiàn yǐ 。
   远 ,隐 而  矣 。


  tài shàng lǎo jūn shuō xiāo zāi jīng jìng
  太  老 君  消 灾 经 竟 

 • 淘宝代码生成网站
 • <noscript id="y4ecy"><xmp id="y4ecy">
  <acronym id="y4ecy"><optgroup id="y4ecy"></optgroup></acronym>
  <rt id="y4ecy"></rt>
  <tt id="y4ecy"><noscript id="y4ecy"></noscript></tt>
 • <noscript id="y4ecy"><xmp id="y4ecy">
  <acronym id="y4ecy"><optgroup id="y4ecy"></optgroup></acronym>
  <rt id="y4ecy"></rt>
  <tt id="y4ecy"><noscript id="y4ecy"></noscript></tt>